Nağıyeva Ceyran Nəriman qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan  Respublikası, Qazax rayonu 
Təvəllüdü 09.03.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2409.01

genetika

Bəzi bitki boy təzimedicilərin sitogenetik effektləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

66

28

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq kinetin, qibberellin, auksin və xlorxolinxlorid  kimi boy tənzimedicilərinin hər birinin ayrı-ayrılıqda və müxtəlif  birləşmələrdə bitkilərə irsi qurum səviyyəsində təsirini  öyrənmişdir. Moskvanın Kosmik Tədqiqatları İnstitutu ilə olan təsərrüfat müqaviləsi   əsasında görülən elmi işlərin nəticəsində “Real kosmik uçuş şəraitində genomun mühafizəsi üsulları” müəlliflik şəhadətnaməsi alınmışdır. Bitki toxumlarının uzunömürlülüyünün irsi potensialını proqnozlaşdıran üsullar işlənib hazırlanmışdır.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Hormone regulation of mutation process. III Симпозиум по  регуляторам роста растений.- Тез.докл. Варна. Болгария.- 1981.-с.127  - 132

2. Влияние фитогормонов на мутационный процесс. I Всесоюз. конференц. “Регуляторы роста и развития растений” Тез.докл.-Москва.-1981  с.122

3. Антимутагенная активность гиббереллина. Известия  АН  Азерб. Респ.- Серия биол.наук- 1982.-№ 2 . -с.3-7

4. Цитогенетическая активность ауксина. Доклады АН  Азерб. Респ.- Серия биол.наук- 1984.-№ 2.-с.4-6

5. Влияние ауксина на мутационную изменчивость и ростовую активность растений после действия факторов космического полета. Сб.”Микроорг.в искус. экосистемах”- Наука.- Новосибирск.-1985.-с.11-14

6. Влияние абсцизовой кислоты на формирование стеблей и цветков. Сб.трудов молодых учен. Инст. Ботаники.-1986.-с. 17-21

7. The influence of phytohormones on induceed mutations in A.thaliana. Arab.Inform. Servis, 25 December, Germany- 1987.-p.125-127.

8. Генетическая активность используемых в растениеводстве биополимерных препаратов. Респуб.конф. БГУ.- Баку.-1996.- с.53-55

9. Биогенные модификаторы мутагенеза. Матер. респуб. конф «Проблемы защиты генома»- Выпуск 1.- Баку.-2002.- с.99-103

10. Потенциал жизнеспособности  и долговечности семян у видовых популяции Aegilops cylindrica L. Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti “Bilgi” dərgisi, Bakı 2004,N6,

11. Имитационные модели генетического прогноза долговечности хранения семян. Междунар. кавказская конференц.  по зерновым и зернобобовым культурам.- Тбилиси.- 2004.- с.51-52

12. Генетическая природа долговечности семян. Труды института Ботаники НАНА.-Т.XXVI.-Баку. Элм.-2006.- с.494-498      

13. Хромосомные нарушения при разных режимах сушки семян пшеницы. AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi  Əsərləri.1cild.s.100-109. Bakı –“Elm” – 2009.

14. Şhimphos-57 insektisidinin buğda toxumlarına təsiri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Elmi əsərləri, Bakı, 2011, 3-cü cild s.103-109.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 11 il 
Digər fəaliyyəti  1983-cü ildən Mərkəzi Seçki Komissiyasinin üzvüdür. Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Qizil Aypara cəmiyyətinin sədridir. AMEA-nın Qizil Aypara cəmiyyətinin sədr müavinidir. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Aparıcı  elmi  isçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5629462 (əlavə111)  
Mobil tel. (+994 50) 3340161  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4499221  
Elektron poçtu