Məmmədova Sevinc Əmir qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer RF,  Kislovodsk şəh. 
Təvəllüdü 21.08.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

2409.01;  2417.01

Genetika, botanika

Azərbaycan florasında Tulipa L. cinsini  nadir və itməkdə olan növlərinin bioloji xüsusiyyətlərinin müqayisəli tədqiqi  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

76

 

24

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif  növlərdə, növdaxili populyasiyalarda və sortlarda toxumların uzun ömürlülüyünün irsi potensialı aşkar edilmişdir və onu proqnozlaşdıran analoqu olmayan vahid üsul yaradılmışdır. Genbankda uzun müddət saxlanma nəticəsində cücərmə qabiliyyətini qismən itirən və irsi durumunda  dəyişiliklər baş verən toxumlarını fiziki və kimyəvi üsullar vasitəsi ilə bərpası. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Mobilization and conservation  of the seed pool of plant genetic resources in Azerbaijan Russian Journal of Genetics: Applied research.-Vol.3, N 1, 2013.- c.26-29

2. Conservation  of  the seed pool of plant genetic resources  in Аzerbaijan  International Caucasia Forestry Symposium - Artvin Coruh University, Turkey, October  24 – 26, 2013

3. Предотвращение генетических   последствий старения семян.-Torpaqşunaslıq və aqrokimya.. Cild 21, №1.- Bakı, AMEA “Elm”, 2013. с.478-482

4. Toxumların səpin qabağı işlənməsində ozon texnologiyasından istifadə.-AzETƏİ-nin elmi əsərləri məcmuəsi.- XXIV cild.- Bakı, Müəllim nəşriyyatı.-2013.- s. 249 -252

5. Buğdanın patogenlə yoluxmuş toxumlarina ozonun təsiri.- AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri. - Bakı-  “Elm”.- т.4.- 2012.- с.156-160

6. Влияние озона на жизнеспособность состаренных семян злаковых и бобовых растений.-AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri. - Bakı-  “Elm”.- т.4.- 2012.- с.48-53

7. Мобилизация и сохранение семенного фонда ГРР Азербайджана.- Вавиловский журнал генетики и селекции, Т.16, №3, 2012,с.655-659

8. Ozon qazı ilə emal olunmuş toxumlarda cücərmə dinamikasının  tədqiqi.-AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri III cild.- Bakı-  “Elm”- 2011.- s.48-53

9. Use of ozone technology in the pre-treatment of seeds.-8th International Conference on «Technical and Physical Problems of  Power Engineering».- 2012, Fredrikstad, Norway.- p.435-437

10.  Прогноз генетической долговечности   семян.- Вестник Российской академии с/х наук. Научно-теоретический журнал.- № 4.-Москва.- 2010.- с.46-48

11.  Conservation and utilization of   genetic resources: current status and prospects       AMEA -nın Xəbərləri.- Cild 65, № 3-4.- Bakı. ”Elm”- 2010.- c.52-59

11. Toxumların həyatilik potensialının və ömür sürəkliyinin irsi əsasları.- AMEA-nın Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXIX cild.- Bakı- “Elm”-2009.- s.811-817

12. Bəzi faydalı yabanı bitki toxumlarının cücərmə qabiliyyətinin öyrənilməsi.-Azərbaycan aqrar elmi.- ARKTN-nin elmi-nəzəri jurnalı.- №1-2 (212).- 2009.- s.67-68

13. Genbankın standartlarına uyğun olaraq, paxlalı bitki toxumlarının cücərmə qabiliyyətinin və nəmliyinin qiymətləndirilməsi.-  AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri.- I cild.- Bakı - “Elm”- 2009.- s.207-217

14. Genbankın saxlanma tələbinə uyğun olaraq, tərəvəz və yem bitki toxumlarının cücərmə qabiliyyətinin və nəmliyinin öyrənilməsi.-AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri I cild.- Bakı - “Elm”- 2009.- s.403-412

15. Прогноз генетической долговечности семян.-

Научный журнал «Современные проблемы науки и образования».- РАЕ.- Москва.- №3.-2007.- с.16-20

16. Функциональные и генетические последствия разных режимов сушки семян у диких видов бобовых   Elmi-nəzəri jurnal “Azərbaycan Aqrar Elmi” - Baki.- 2006. - № 5-6.-s.76-78

17. Явление вымирания видов природной флоры.- Biomüxtəlifliyin mühafizəsi məsələləri.- “İnsan və biosfer” (MAB) Azərb.Milli komitəsinin əsərləri.- Buraxılış 1.- Bakı.-2002.- s.74-88 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. MBGE üzrə Elmi-Texniki Şuranın  üzvü

2. Genbank  işləri və məlumat bazası  üzrə ekspert şurasının sədri

3. Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü

4. Azərbaycan Botaniklərinin Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4629462 (əlavə111) 
Mobil tel. (+994 50) 6850371 
Ev tel. (+994 12) 4323438 
Faks (+994 12) 4499221 
Elektron poçtu smamedova2002@mail.ru