Şərifova Səidə Sədaqət qızı

 

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer Şuşa, Azərbaycan 
Təvəllüdü 05.01.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03.00.15 

Genetika

Meyvəli tərəvəz bitkilərinin əlverişsiz mühit şəraitinə davamlılığı və stres amillərinin təsirindən genomda baş verən dəyişmələr   

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı22

 

5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tərəvəz bitkilərinin quraqlıq və duzluluq stresinə reaksiyasında hüceyrə genetik sisteminin  rolunun tədqiqiMilli Genbankda saxlanılan yerli pomodor sort və populyasiyasının genetik müxtəlifliyinin RAPD markerləri ilə səciyyələndirilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. R.T.Əliyev, S.S.Şərifova. Duzluluq stresi təsirindən bibər bitkisi yarpaqlarında xlorofilin miqdarının dəyişilmə dinamikası. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, 2007

2. S.S.Şərifova. Quraqlıq stresinin müxtəlif pomidor genotiplərinin genomuna təsiri. AMEA, Gənc Alimlərin Əsərləri, №1, Bakı, 2008

3. S.S.Şərifova. Quraqlıq stresinin pomidor genotiplərinin hüceyrə genetik sistemlərinə təsiri. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, 2009

4. S.S.Sharifova. Abiotik stres amillərinin badımcan (S.melongena L.) genotiplərinin davamlılıq dərəcəsinə təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi, № 1-2, Bakı, 2009

5. S.S.Şərifova. Duzluluq stresinin bibər bitkisi (C.annuum L.) genomunun aktivliyinə təsiri. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə, 2009

6. S.S.Şərifova. Bibər bitkisinin (C.annuum L.) hüceyrə genetik sistemlərinin quraqlıq stresinin təsirinə reaksiyası. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, №1, Bakı, 2009

7. S.S.Şərifova, Ə.H.Babayev. Pomidor genotiplərinin quraqlığa davamlılığının fizioloji-genetik əsaslarının öyrənilməsi. AMEA Xəbərlər Jurnalı, № 3-4, Bakı, 2008

8. S.S.Sharifova. 2007. Current status of the Solanaceae collection in Azerbaijan. Report of vegetable network, second meeting (ECPGR). 137-138

9. С.С.Шарифова. 2009. Изучение влияния абиотических стрессовых факторов на устойчивые и слабоустойчивые образцы баклажана. Современные проблемы науки и образования. Российская  Академия Естествознания. 6: 29-32

10. S.S.Şərifova, N.Ə.Quliyev.2011.Bibər bitkisində aşkar edilmiş virus xəstəliklərinə davamliliq genləri və onlarin xəritələşdirilməsində molekulyar markerlərin rolu. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, №3, Bakı

11. Saida Sharifova, Sabir Hasanov, Alisoltan Babayev, Niyazi Guliyev. 2012. Some characteristics of the newly obtained constant sweet pepper (Capsicum annuum L.) hybrids. Field and Vegetable Crops Research. 49(1): p. 122-125.

12. Saida S. Sharifova. 2012. Biodiversity of vegetable genetic resources in Azerbaijan.  Plant Science (Bulgaria). 49: 12-14

13. Saida Sharifova, Sabina Mehdiyeva, Konstantinos Theodorikas, Konstantinos Roubos.  2013. Assessment of Genetic Diversity in Cultivated Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Genotypes Using RAPD Primers. Journal of Horticultural Research, vol. 21(1): 83-89

14. S.S.Şərifova, S.R.Mustafayev. NaCl və Na2SO4 duzlarının toxumların cücərməsinə təsiri. Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2004

15. S.S.Şərifova, S.R.Mustafayev, N.A.Qasımov. Toxum ləpəsi kütləsinin toxumların cücərmə prosesinə təsiri. Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı,  2005

16. S.S.Şərifova. Duzluluq stresinin pomidor bitkisinin yarpaqlarında xlorofilin stress depressiya dərəcəsinə təsiri. Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2007 

17. R.T.Aliyev, S.S.Sharifova. Study of drought tolerance of pepper varieties in different stages of ontogenesis. 5th International Crop Science Congress, Korea Republic, Jeju, 2007                                 

18. S.S.Şərifova. Pomidor genotiplərinin quraqlığa davamlılıq dərəcəsinin müqayisəli tədqiqi. AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları, aprel, 2008

19. S.S.Sharifova. Changes in genome structure of tomato genotypes caused by salinity stress. International Scientific Conference (to celebrate the 80 year jubilee of Prof. Bobrova L.G.). Kazachstan, 2008

20. Шарифова С.С. Влияние стресса засухи на различные образцы дикого и культурного томата. Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. 20–21 марта 2012 г. Том I, c 104-108

21. Saida S. Sharifova. Biodiversity of vegetable genetic resources in Azerbaijan. International scientific conference “130 years agricultural science in Sadovo”, 5-6 June, 2012, Bulgaria

22. S. Sharifova, S. Mehdiyeva, K.Theodorikas, K. Roubos.Assessment of genetic diversity among cultivated tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes using RAPD primers. Baku State University, April, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 410 82 05 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

 saidasharifzade@yahoo.com