Şəfizadə Solmaz İdris qızı

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 14.12.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.12

Bitkilərin fiziologiyası

Pambıq bitkisinin boyatma və inkişafı prosesində nuklein turşularının və azotlu maddələrinin tərkibinin dəyişəlməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

49

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Изменение в содержании РНК и азота у хлопчатника под действием стимуляторов роста. Баку 1966

2. Динамика НК (РНК) в семенах хлопчатника. Уфа 1966

3. Особенности нуклеинового обмена у межвидовых гибридов хлопчатника. М. Али-заде. Ташкент, 1968.

4. Динамика НК и азотных соединений в процессе роста и развития семян хлопчатника.Баку, 1970

5. Содержание НК в проростках межвидовых гибридов хлопчатника. Ташкент 1971

6.Изменение содержания НК и азота у межвидовых гетерозисных гибридов пшениц в первом и последующих поколениях. Баку, 1971.

7. Нуклеиновый и белковый обмен у межвидовых и межродовых гибридов пшеницы и эгилопса. Р.Т.Алиев. Баку, 1974

8. Функция ДНК в растительном организме в связи с гетерозисом и старением. Рига, 1974

9. Функциональная активность НК в клетках молодых органов растений связи с гетерозисом. М. Али-заде.  Ин-т билхими 1974

10. Содержание НК в клетках отдалённых гибридов хлопчатника и их родительских форм. М. Али-заде. Баку 1975, с. 47-49

11. Изменение количества ДНК в клетках при отд.гибридизации. М. Али-заде. Баку 1977

12. Нуклеиновые к-ты у пшенично-эгилопсовых гибридов. М. Али-заде. Баку 1977

13. Отдалённая гибридизация растений и количественное изменения ДНК в ядре соматической клетки. Алма-Ата, М. Али-заде. 1977.

14. Изменение в нуклеиновом обмене злаков при отдалённой гибридизации. . М. Али-заде. Баку 1979

15. Содержание белка у пшенично-эгилопсовых гибридов. . Баку 1976

16. Изменение в нуклеиновом обмене злаковых при отдалённой гибридизации. Баку 1976

17. Влияние условий водного режима на нуклеиновый обмен у пшениц. Ленинград. 1981.

18. Специфичность нук-го обмена у пшенично-ржаных гибридов. М. Али-заде. Москва,1982

19. Изменение в содерж.НК у межвидовых гибридов пшениц.Ш.Гаджиева. Москва,1982,

20. Пшенично-эгилопсовые гибриды и нуклеиновый обмен. Кишинев, 1982. Ш.Гаджиева

21. Сравнительное изучение содержания и структурная организация ДНК у гетерозисных гибридов кукурузы и их родительских форм. Р.Т.Алиев. Москва,1989

22. Повторяющиеся последовательности ДНК у гибридов кукурузы и родительских форм в связи с гетерозисом. Баку, 1989

23. Структурная реорганизация геном растений при гетерозисе. Москва 1990. Р.Т.Алиев

24. Цитофотометрическое исследование ДНК в клеточных ядрах отдалённых гибридов пшениц. Ташкент 1990. Р.Т.Алиев

25. Изменение соотношений фракций повторяющихся последовательной в геноме растений при гетерозисе. Москва 1990. Р.Т.Алиев

26. Buğdanın müxtəlif formalarının duza və quraqlığa davamlılıq dərəcəsinin təyini və hüceyrənin genetik aparatında baş verən dəyişkənliklər. Bakı 1994, R.T.Əliyev.

27. The influence of biofield on mexanism of the higer plants reparation proses. N.Akhundova et all.

28. Взаимосвязь между генетическими структурами растительной клетки. Москва 1997. Гаджиева и др.

29. 40. Воздействие абиотических и биотических факторов на геном растений. Баку 1997. Н.Ахундова.

30. Оценка новых нетрадиционных культур амаранта, унаби по генетическим системам растительной клетки. Москва 1999. Н.Ахундова.

31. Специфическое действие физических и химических мутагенов на содерж. НК в листьях пшеницы и хлопчатника. Москва 2000. Р.Т.Алиев

32. Оценка устойчивости пшениц на ранних этапах развития. Москва, Пущино, 2002. Гаджиева и др.

33. Некоторые показатели у сортов и форм мягкой пшеницы из коллекций СИММИТ/ИКАРДА. Пенза, 2002. С.П.Рзаева

34. Изучение адаптивного потенциала коллекционных образцов хлопчатника к отрицательному действию засухи. Баку 2011. А.Д.Мамедова

35. Lobya genotiplərinin duza davamlılığı. Bakı 2012. Hüseynova T.N

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. Əmək veteranı ordeni

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155 
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5629928  
Mobil tel. (+994 50) 4245572  
Ev tel. (+994 12) 5385046  
Faks  
Elektron poçtu