Mahmudov Mətləb Əbdüləli oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu
Təvəllüdü 21.06.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Rusiya Federasiyası, Yekaterinburq şəhəri, M.Qorki adına Ural Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


09.00.11.

Sosial fəlsəfə

Политическое поведение индивида в переходный период (методологические аспекты)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100-dən artıq

7

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

Books:

 1. Monoqrafiya - “Особенности управленческого поведения индивида в условиях переходного периода (политико-методологические аспекты)”. Təknur, 2010, 10 ç.v.
 2. Gender büdcəsi. 3 səviyyədə aparılmış tədqiqatlar əsasında. Təknur, 2006, 3x5=15 ç.v.
 3. İnsan alveri ilə mübarizə. Dərslik. Həmmüəllif  f.e.n. M.Zeynalova . Bakı, BDU, 2010, 25 ç.v.-çapdadır.
 4. İdarəetmə nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti. Həmmüəlliflər: f.e.n. Z.Şabanov, f.e.n. F.Ələkbərov.-çapdadır.

Articles.

 1. Şərq fəlsəfi fikrində dövlət və cəmiyyətinidarə olunması problemlərinə baxışların formalaşması və təkamülü. H.Fərzəliyeva ilə birlikdə. Fəlsəfə, elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2007/1(6), səh.50-60.
 2. Sosial mühit mürəkkəb dinamik sturtura malik olan bir sistem kimi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, BSU, Mütərcim, 2007. Səh.415-421.
 3. Elmi-texniki tərəqqi və onun idarəetmənin səmərəliliyinə təsiri imkanları. Fəlsəfə, elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2008/1 (10), səh.71-80.
 4. Gənclərin mə.ğulluğunun təmin edilməsində dövlət məşğulluq strategiyasının rolu. S.Nəcəfəova ilə birlikdə. Əmək və Sosial problemlər. Əmək və Sosial problemlər üzrə ETTM. Bakı, 2009/1 (V), səh.44-54.
 5. Гендерные аспекты занятости в Азербайджанской Республики. В соавторстве с Б.Гасанзаде. Журнал «Человек и Труд», Москва, 2004/9, стр. 64-70.
 6. Проблемы рынка труда и пути их решения. В соавторстве с к.э.н. В.Мамедовым. Современные проблемы Социально-экономического развития и информационных технологий. Сборник трудов по итогам Международной научно-технической конференции. Баку-С/Петербург. 2004, с.208-216.
 7. Человеческий капитал в условиях кризиса. // Народонаселение. Изд. Народонаселение. – Москва, 2009/3, стр. 35-40
 8. Инновационная управленческая культура современности. Ринок праци в Украине. Киев, 2010/4, стр.78-84.
 9. Sosial-iqtisadi proseslərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin fəlsəfi aspektləri. Z.Şabanovla birlikdə. Fəlsəfə, elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2009/1-2 (13), səh.138-145.
 10. Təşkilat mədəniyyətinin formalaşmasının sosial-fəlsəfi təhlili. Z.Şabanovla birlikdə. Fəlsəfə, elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2010/1 (14), səh.78-90.
 11. Müasir dövr idarəetmə fəaliyyətinin bəzi metodoloji aspektləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, BSU, Mütərcim, 2009. Səh.295-302.
 12. Müasir dövrdə idarəetmə elminin inkişaf meylləri. Elmi əsərlər, AMEA, FSHİ, №1-2 (13).Bakı 2009. Səh.92-99.
 13. Korporativ idarəetmənin səməmrəliyinin sosial-fəlsəfi təhlili// Fəlsəfə№1(12), Bakı, 2010
 14. Seçki proseslərinin idarəolunması demokratik cəmiyyətin keyfiyyət göstəricisi kimi. Z.Şabanovla həmmüəllif. AMEA Gənc alimlərin I Respublika innovativ ideya yarmarkası, Bakı, AMEA, “Elm” nəşriyyatı, 2010.
 15. “Müasir dövrdə korporativ idarəetmə prinsipinin səmərəliliyinin fəlsəfi aspektləri” mövzusunda məruzəm məqalə kimi konfrans materiallarında dərc edilib. AMEA, Rəyasət Heyəti. Bakı, 2010.
 16. İnnovsiya problemləri üzrə Beynəlxalq Kofrans. 19-21 may 2010. AMEA, Elmi İnnovasiya Mərkəzi.
 17. Hüquq problemləri üzrə Beynəlxalq konfrans. Qafqaz Universiteti və BDU, 19 mart 2010
 18. Mədəniyyət siyasəti üzrə Milli forum. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı, 3 iyun 2010.
 19. Qloballaşma və İqtisadiyyat,  Beynəlxalq münasibətlər problemi üzrə Beynəlxalq konfrans. Qafqaz Universiteti. 15-17 oktyabr 2010.
 20. Qloballaşma problemləri üzrə Beynəlxalq konfrans. İstanbul. 21-23 oktyabr 2010.
 21. 4 məqaləm Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsi və Müasir ailə tədqiqatları İB-nin təşkilatçılığı ilə dərc olunan Azərbaycanda qadın məsələsi almanaxı. Gender Kitabxanası seriyasının bütün buraxılışlarında dərc olunubdur.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. RF, Tomsk şəhəri., “Viyaz” jurnalını redaksiya heyətini üzvü

2. Ukrayna, Kiev, Draqomonov ad. Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Gileya” jurnalının Azərbaycan Respublikasında rəsmi nümayəndəsi

Pedaqoji fəaliyyəti 1. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 0,5 ştat vahidində dosenti (Mədəniyyət fəlsəfəsi, Mədəniyyətin Tarixi və nəzəriyyəsi fənləri üzrə müəllim).

2. Lomonosov ad. MDU-nin 0,5 ştat vahidində dosenti (Fəlsəfə müəllimi)

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4393728
Mobil tel. (+994 50) 6132918
Ev tel. (+994 12) 4365648
Faks  
Elektron poçtu matlabm@yandex.ru