Müseyibli Nəcəf Ələsgər oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR Sədərək rayonu Sədərək kəndi  
Təvəllüdü 02.08.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, tarix fakültəsi (keçmiş Azərbaycan Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

5505.02

Arxeologiya

“Azərbaycan qayaüstü işarə və damğaları (Qobustan və Gəmiqaya abidələrinin materialları əsasında)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

139

30


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın Gəncə - Qazax, Naxçıvan, Qəbələ və s. bölgələrində e.ə. VII – II minillikləri əhatə edən neolit, xalkolit və tunc dövrlərinə aid onlarla arxeoloji abidələrdə qazıntı tədqiqat işləri aparmış, çoxsaylı abidələr aşkar etmişdir. Neolit dövrünə aid Həsənsu yaşayış yerində (Ağstafa rayonunda) apardığı qazıntılar nəticəsində Şomutəpə arxeoloji mədəniyyətinin mənşəyinə dair əvvəllər elmə məlum olmayan maddi mədəniyyət nümunələri aşkar etmiş, bu mədəniyyətin yerli köklərə bağlı olması məsələsinə xeyli aydınlıq gətirmişdir.

 Gəncə - Qazax bölgəsində və Qəbələ rayonunda xalkolit dövrünə aid Leylatəpə arxeoloji mədəniyyətinə dair abidələrdə (Böyük Kəsik, Poylu, Qalayeri yaşayış məskənləri, Soyuqbulaq kurqanları və s.) geniş miqyaslı arxeoloji qazıntı işləri aparmış, bu mədəniyyətin başlıca səciyyəvi xüsusiyyətlərini, mənşəyini və yayılma arealını müəyyən etmişdir. Soyuqbulaq kurqanlarını (Ağstafa rayonu) ilk dəfə aşkar edib arxeoloji qazıntılar aparmaqla Leylatəpə mədəniyyətinin kurqan tipli dəfn adətlərinə malik olduğunu və bunların Cənubi Qafqazda ən qədim kurqanlar olduğunu sübut etmişdir.

 Gəmiqaya abidələri kompleksində (Naxçıvan MR, Ordubad rayonu) tunc dövrünə aid mindən artıq qayaüstü təsvirlər qeydə almış onları Azərbaycan və Yaxın Şərq paralelləri əsasında təhlil etməklə bu abidələrin Azərbaycanın tunc dövrünün maddi və mənəvi mədəniyyət, iqtisadi-mədəni əlaqələr tarixinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətini müəyyən etmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Параллели петроглифам Гямигая на керамике эпохи бронзы Азербайджана ( вопросы хронологии ). Материалы международной научной конференции «Наскальное искусство в современном обществе».К 290-летию научного открытия Томской писаницы. Т.2. Стр.81-86. 22-26 август 2011г. Кемерово.

2. Həsənsu və Molla Nağı təpəsi neolit dövrü yaşayış yerlərində 2010-cu ildə aparılmış qazıntıların nəticələri. “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqtlar” 2010. Səh.39-45. Bakı-2011. A.M.Ağalarzadə, G.K.Axundova

3. 2010-cu ildə aparılmış arxeoloji kəşfiyyat işləri və bəzi təsadüfi tapıntılar haqqında. “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqtlar” 2010. Səh.264-270. Bakı-2011

4. Лейлатепинская культура энеолита между Передней Азией и Северным Кавказом. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. №1,2011.səh.5-12. Bakı-2011

5. Introduction: A brief history and current state of physical anthropology in Azerbaijan. The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. An international guide to laws and practice in the excavation and treatment of archaeological human remains. Edited by Nicholas Marques-Grant and Linda Fibiger. P.35-39. London and New York, 2011. David Maynard

6. Курганный могильник позднего энеолита у с. Союг Булаг в Азербайджане. « Российская археология» №1,2012, с.16- 25. Москва-2012

7. Лейлатепинская культура на Северном Кавказе. Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интрепретации. ХХVII Крупновские чтения. С.105-106. Махачкала-2012

8. II Qıraq Kəsəmən antik dövr yaşayış məskənində arxeoloji qazıntılar. Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Oktyabr 2010, Şəmkir. Səh.182-196. Bakı-2012. Ş.Nəcəfov, G. Axundova

9. Leylatepe Culture in Caucausus Chalcolitic. International simposium on East Anatolia – South Caucasus cultures. 10-13 october 2012, p. 44. Erzurum-2012

10. Azərbaycan arxeologiyasının uğurları və problemləri. “Azərbaycan” qəzeti, 28- 29 sentyabr 2012, səh. 8, 7.. Bakı-2012

11. Вопрос происхождения шомутепинской культуры в контексте новых раскопок. Сборник материалов Междурародной научной конференции «Раннеземледельческие культуры Кавказа», посвященной 60-летию открытия памятника Кюльтепе в Азербайджане. Стр.40-50. Баку-2012

12. Место лейлатепинской культуры в системе позднеэнеолитических комплексов Кавказа и Ближнего Востока. Сборник материалов Междурародной научной конференции «Раннеземледельческие культуры Кавказа», посвященной 60-летию открытия памятника Кюльтепе в Азербайджане. Стр. 140-148. Баку-2012

13. Лейлатепинская культура эпохи энеолита между Передней Азией и Северным Кавказом. Записки Института истории материальной культуры РАН. №7,2012, стр. 31-38. С.-Петербург-2012

14. Месопотамия и Восточный Кавказ: к вопросу о сложении и развитии протогородской культуры. Материалы международной научной конференции «Древнегородская культура Азербайджана в контексте мировой урбанизации». Баку-2012. Р.Мунчаев, Ш. Амиров

15. Neolit dövrü Həsənsu yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar” 2011. Səh. 45-49. Bakı-2012. A.Ağalarzadə, G.Axundova

16. Ağstafa rayonunda tunc dövrünün qəbir abidələri. “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar” 2011. Səh. 97-108. Bakı-2012. G.Axundova, A.Ağalarzadə

17. Leylatəpə mədəniyyəti keramikasındakı işarələr. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. № 1, səh. 11-38. Bakı-2012

18. Leylatəpə mədəniyyəti abidələrinin sümük məmulatı. “Azərbaycan arxeologiyası” jurnalı. Cild 15, №1, səh.28-38. Bakı-2012

19. Керамические сосуды энэолитического поселения Беюк Кесик в Азербайджане. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Випуск 72 (№ 5). Київ 2013

20. Həsənsu kurqanı. 91 səh. Bakı-2013. A.Ağalarzadə

21. К вопросу о переднеазиатско-кавказской культурно-исторической общности позднего халколита. Материалы международной научной конференции «Археология и этнография Азербайджана в период независимости».с.57-60. Баку-2013

22. Ağstafa rayonunda neolit dövrünə aid yeni araşdırmalar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2012. səh.53-58. Bakı-2013. A.M. Ağalarzadə, G.K. Axundova

23. Qalayeri yaşayış məskənində aparılmış arxeoloji qazıntıların ilkin nəticələri. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2012. səh.66-73. Bakı-2013

24. Leylatəpə mədəniyytinə aid Qalayeri yaşayış məskəninin daşdan əmək alətləri. Tarix və onun problemləri № 3, s. 243-250. Bakı – 2013

25. Qəbələ rayonundakı Qalayeri xalkolit dövrü yaşayış məskəni Ön Asiya – Qafqaz miqrasiyaları kontekstində. “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” jurnalı. № 1. Bakı – 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Tarix Qurumu

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12)  5108417
Mobil tel. (+994 50) 2040227 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu necef_museibli@mail.ru