Kərimov Emil Əli oğlu

 

Anadan olduğu yer İrəvan ş.  
Təvəllüdü 1933 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, (indiki  Bakı Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad51.02.01

Etnoqrafiya, etnologiya

XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycanda etnoqrafiya elminin öyrənilməsi tarixi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

3 monoqrafiya, 60 elmi məqalə


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı7

Əsas elmi nailiyyətləri Müasir dövrdə Azərbaycan xalqının özünəqayıdış, özünüdərk meyillərinin güclənməsi, milli mənlik şüurunun yüksəlməsində yeni mərhələ, milli dəyərlərin və ənənəvi mədəniyyətin zənginləşməsi üçün əlverişli şəraitin formalaşması; mədəni irsə marağın  artması, xalqın etnik inkişafında yeni mərhələ  

Elmi əsərlərinin adları

1. Очерки истории этнографии Азербайджана и русско-азербайджанских этнографических связей (XVIII-XIX). Баку, 1985, 7 ç.v. (kitaba гəу: bах: «Советская этнография», №1, М. 1987).

2. Горские евреи Азербайджана. Библиографический указатель. Этнография, история, культура, язык. Баку, 3 п.л. 2000.

3. Костюм народов Кавказа глазами художника-литографа К.П.Беггрова, 3 ç.v. istehsalatda).

4. Azərbaycanın akademik geoloqları. Bakı, 2002.

5. Кавказский отдел Русского Географического общества и вопросы географии населения Азербайджана 3 п.л. Баку 2002.

6. Огнепоклонники в контексте зароастроизма и индуизма. На примере Азербайджана, Индии и Ирана. Баку, 2014, 5 с.п.

7. История этнографического изучения Азербайджана (XV в. -первая четв. XIX в.). Азерб. этногр. сборник вып. 1., Баку, 1964, 1,5 ç.v.

8. Материалы по этнографии Азербайджана в произведениях А.А.Бестужева - Марлинского. Доклады АН Азербайджана, т. 20, №2, 1064, 0,5 п.л.

9. Из истории этнографического картографирования Азербайджана, Доклады АН Азербайджана, т. XII, №8, 1966, 0,5 ç.v.

10.Новая работа по этнографии Кавказа. Известия АН Азерб. ССР, серия истории, философии и право, 1972, №2, 0,5 п.л.

11.Сведения об этнографии Азербайджана в «Сборнике материалов для местной и племен Кавказа». Известия АН Азерб. Серия истории, философии и право, 1966, №6, 1 ç.v.

12.Из истории изучения этнических и этнографических групп Азербайджана в XIX в. Азерб. этнограф, сборник, Баку, 1977, 1 ç.v.

13.Преобразования в жилище азербайджанцев за годы советской власти. Известия АН Азербайджана, серия истории, философии и право, 1973, №2, 0,5 ç.v.

14.Судьба горских евреев не земле обетованной журнал «Восток» Тель-Авив, №8, 2000.

15.Azerbaijani costume in the works of painter Karl Beqqrov «Heritage», 2, Moskow 2013.

16.Итоги этнографической поездки в Кельбеджарский и Лачинский районы. Археологические и этнографические исследования в Азербайджане. Баку, 1971.

17.Худаферинская комплексная экспедиция. «Археологические открытия». Москва, 1975.

18.Об этнографической поездке в Куба-Хачмазскую зону. Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане, 1975.

19.О некоторых особенностях и хозяйственного быта и духовной культуре немецкой колонии Еленендорфа досоветского периода (к 90-летию становления колонии) Azərbaycan arxeologiyasi və etnoqrafiyası 2008, №2.

20.Этнография Азербайджана: исторические условия развития и перспективы науки, Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası 2009, №1.

21.Из истории учреждения и научно-организационной деятельности Кавказского отдела ИРГО, Известия АН Азерб. серия Наук о Земле, 1983. №6, 1 ç.v.

22.Кавказский отдел ИРГО и вопросы экономической географии, этнографии и топонимики, Известия АН Азербайджана, серия наук о земле, 1987, №6, 1 ç.v.

23.Кавказский отдел Императорского Русско-Географического Общества и вопросы физической географии Азербайджана, серия Наук о Земле, 1987, №3, 1 ç.v.

24.М.Н.Авдеев и некоторые вопросы Азербайджанской этнографии. Известия АН Азербайджана, серия истории, философии и право, 1986, №6, 0, 5 ç.v.

25.Azərbaycanda müasir etnik durum (XX əsrin 30-cu illəri). «Tarix və onun problemləri», 1977, №2, 1 ç/v. Azərbaycanda müasir etnik durum (40-90-ci illər). «Tarix və onun problemləri», 1998, №1,1 ç/v.

26.Судьба Ханларского краеведческого музея в Азербайджане. Научно- информационный бюллетень международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, №2/1. Москва, 1996, 0,5 ç.v.

27.Azərbaycanın tarixi-etnoqrafik bölgələri. «Tarix və onun problemləri». Bakı, 1998, №2, 1 ç/v.

28.Azərbaycanın tarixi-etnoqrafik bölgələri. «Tarix və onun problemləri». Bakı, 1999, №2, 1 ç/v.

29.Об этнографической поездке в бывшие немецкие колонии Азербайджана. Научно-информационный бюллетень международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, М., 1999, №1.

30.Этнография немецких колонистов Азербайджана. Международная научная конференция. «Немцы Кавказа Научно-информационный бюллетень Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев». М., 2000, №1, 0,5 ç.v.

31.Ə.K.Ələkbərovun elmə az məlum olan əsərləri və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında. «Tarix və onun problemləri». Bakı, 2000, №2, 0,5 ç.v.

32.Gəmiqaya rəsmlərində etnoqrafik motivlər. Naxcivan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri (humanitar seriya), Naxcivan, 1999, №5, 05, ç.v.

33.Azərbaycanda yaşamış almanların öyrənilməsi tarixindən «Konkordiya Elmi-İnformasiya Bülleteni». Bakı, 2001, sentyabr.

34.Основные этапы этнографического изучения Азербайджана в XIII-XIX вв. Материалы в Всесоюзный сессии... Баку, 1971.

35.XX əsr və Azərbaycan etnoqrafiyasi. Azərbaycan XXI əsrin astanasında. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 1997.

36.Quba-Xacmaz bölgəsinə etnoqrafik səfər. 2000-2001-ci illərdə arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları. Bakı, 2002, Azərbaycanın tarixi-etnoqrafik bölgələri. Xəritə (bax: Tarix va onun problemləri, 1998, №3).

37.А.Р.Зифельдт-Симумяги о Кавказских евреях. Azərbaycan arxeologiyası va etnoqrafiyasi. №1, Bakı, 2003.

38.1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda konfes¬sional şəraitin bəzi məsələləri. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. №1, Bakı, 2003.

39.Карта-схема расположения бывших немецких колоний (см. Материалы первой международной научной конференции «Кавказские немцы - немцы на Кавказе до первой войны» 22-25 сентября 1997, Баку-Гянджа, 2001.

40.Çar Rusiyası dövründə Krım tatarlarına qarşı dini təqiblərin tarixinə dair. «Emel» dərgisi, №190, may-iyun, Ankara, 1992.

41.Актуальные проблемы этнографии Азербайджана // Turkic World almanui, Almaty, 2013, стр. 268-273.

42.İngiloyların məişət va mədəniyyətlərdə ümumi va spesifik cəhətlərin bəzi məsələlərinə dair (konvergensiya va akkulturasiya). // Elmi əsərlər. Tarix İnstitutu, 20-ci cild, 2007.

43.Ингилойцы - потомки древних албанцев. // İrs. Наследие, М., 2008, №1. Нахичевань - этнографический феномен. İrs. Наследие, М., 2005, №4.

44.Русские в Азербайджане. // İrs. Наследие, 2010, №2.

45.А.Р.Зифельдт-Симумяги о горских евреях Азербайджана. Материалы Международной Конференции 80-10 октября 2002 г. Иерусалим, 2002.

46.Türkoloqların Birinci beynalxalq qurultayı va etnoqrafiya məsələləri // Azərbaycan arxeologiyasi va etnoqrafiyası 2006, №1.

47.Междисциплинарные науки, научные направления и проблемы этнографии Азербайджана // Azərbaycanın arxeologiyası va etnoqrafiyası 2007, №1.

48.А.Р.Зифельдт-Симумяиги и некоторые проблемы Урало-Алтаистики // Maduarzos Azerbajdzsan: a kulturak parbeszede 11 Nemzetközi Tudomanus. Konferencia, Kivonatok, Budapest, 2007.

49.И.Анисимов и некоторые вопросы этнографии горских евреев Азербайджана, Текст доклада на сессии в Президиуме Российской Академии наук 9 июня 2002 г. «Миньян» (журн)., №7.

50.Этнопсихологический портрет азербайджанцев. // İrs. «Heritage», №1.

51.XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbаycanda «Yeni məişətin» formalaşmasının bəzi xüsusiyyatləri «Qafqazda sovet totalitarizmi (20-30cu illər)», Elmi konfrans. Bakı 1998.

52.Azərbaycanda etnik durumun bəzi məsələləri. Azərbaycan XXI əsrin astanasında. Elmi-praktiki Respublika konfransının materialları. Bakı 2000.

53.Milli mətbəximiz - milli sərvətimizdir. «Azərbaycanda milli kulinariya, kiitləvi qidalanmanın müasir vəziyyəti və inkişaf yolları». Elmi-praktiki Respublika konfransının materialları. Baki 2000.

54.О некоторых актуальных проблемах этнографии горских евреев Азербайджана. Доклады Международной конференции «Горские евреи Кавказа». Баку 2000.

55.О некоторых историко-этнографических особенностях немецких колонистов Азербайджана. Материалы первой научной конференции «Кавказские немцы - немцы на Кавказе до первой мировой войны 22-25 сентября 1997» Баку-Гянджа, Баку, 2001.

56.Azərbaycan etnoqrafiyasının bəzi problemləri «Respublika». 19.01.2000.

57.Azərbaycan etnoqrafiyası XX asrin astanasında. “Azərbaycan”, 17.04.1997.

58.XX əsr və Azərbaycanda etnik durumun bəzi məsələləri “Azərbaycan”.

59.О быте и культуре бывших немецких колонистов Азербайджана // «Wissenschattliches information-sbüllettin», 1996, №2, 1999

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5391507 
Mobil tel. (+994 50) 5657162 
Ev tel. (+994 12) 4656536 
Faks  
Elektron poçtu emilkerimov-etno@mail.ru