Aşurov Səfər Hüseyn oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Axaməd kəndi
Təvəllüdü 11.08.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5505.02

Arxeologiya

Naxçıvanın ilk tunc dövrü keramikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

111

 

21


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvanın ilk tunc dövrü abidələrinin tədqiqinin yeni mərhələsi məhz S.H.Aşurov tərəfindən başlanmış və II Kültəpə, Ovçulartəpəsi, Aşağı Daşarx, I Maxta qədim yaşayış yerlərinin tədqiqatlarına əsasən Kür-Araz mədəniyyətinin tarixi xronologiyasına dair yeni elmi mülahizələr irəli sürülmüşdür.

I Maxtada aparılmış tədqiqatların nəticələrinə uyğun olaraq Azərbaycanda inzibati idarəetmənin və dövlətçilik ənənələrinin e.ə.IV minilliyin sonlarından mövcud olduğu mülahizəsinin müəllifi S.H.Aşurovdur.

Oğlanqalada aparılan tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvanda ilkin şəhərlərin və dövlət qurumlarının meydana gəlməsi haqqında elmi fikir formalaşmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Naxçıvanın ilk tunc dövrü keramikası. Bakı, 2002, 10 ç.v.

2. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar (2001-2002-ci illər). Bakı, 2003, 7,5 ç.v.

3. Borsunlu kurqanı. Bakı, 2003, 5 ç.v. Q.Qoşqarlı, N.Müseyibli.

4. Arxeoloji mədəniyyətlər. Bakı, 2006, 1 ç/v. V.H.Əliyev, A.Məmmədova.

5. Ovçulartəpəsi. Bakı, 2010, 10 ç/v. V.Baxəşəliyev, C.Marro.

6. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar (II Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri). Naxçıvan, 2010, 15 ç/v. V.Baxşəliyev, L.Ristvet, H.Gopnik.

7. Qədim Şərur. Bakı, 2012, 466 səh. Seyidov A.Q., Baxşəliyev V.B., Məmmədov S.M.

8. Новые данные о Куро-Араксской культуре в поселении Кюльтепе II. Всесоюзная конференция Достижения Советской Археологии в XI пятилетке, Баку, 1985, стр. 318-320. А.Г.Сеидов

9. Археологические исследования культурного слоя эпохи ранней бронзы Кюльтепе II (1985 год). Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1985). Баку, Элм, 1986, стр. 10-12. В.Г.Алиев, А.Г.Сеидов.

10. Kür-Araz mədəniyyəti abidələrində mifoloji inamların izi. Gənc ədəbiyyatşünasların beşinci respublika konfransı. Bakı, Elm, 1987, s.118-119

11. Археологическое исследование на поселение Махта. Т.д. конференции Великий Октябрь и развитие Археологической науки в Азербайджане. Баку, Элм, 1988. стр. 36-37. А.Г.Сеидов.

12. Новые памятники эпохи ранней бронзы в Нах.АССР. Т.д. конференции Великий Октябрь и развитие Археологической науки в Азербайджане. Баку, Элм, 1988, стр. 37-38.

13. Maxta qədim yaşayış yeri. Elm və həyat, 1988, №4. səh. 23.

14. Qədim naxışçılıq mədəniyyəti. Qobustan, 1988, №4. səh. 71-72

15. Maxta zoomorf gil fiqurları. Azərb. SSR EA Məruzələri, 1988, №10. səh. 73-76. V.H.Əliyev

16. Mifik dünyamızın abidələri. Folklor və mədəniyyət. Gənc filoloqların altıncı respublika konfransının materialları. Bakı, 1990. səh. 23-24.

17. Babatəpə sərdabəsi. Elm və həyat, 1990, №4. səh. 10-11. Ə.Bədəlov.

18. Şərurun antik dövr abidələri. Nizami Gəncəvinin 850 illiyinə həsr edilmiş Azərbaycan tarixi problemləri üzrə gənc tədqiqatçıların birinci respublika konfransının məruzələri. Bakı, 1991, I hissə. səh. 80-82. Ə.H.Bədəlov.

19. Qarabulaq qəbristanlığı. Azərbaycan dövlət quruluşunun bərpa olunması gününə həsr olunmuş elmi konfransın əsərləri. Bakı, Elm, 1991. səh. 9-11.

20. Maxta tunc dövrü yaşayış yerləri. Az. EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası, 1991, №4. səh. 76-81.

21. Керамика эпохи ранней бронзы Нахичевани. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.и.н.. Баку, 1992. 25 с.

22. Maxta tunc dövrü abidələri. Azərbaycanda Arxeologiya və Etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1992. səh. 38-40. V.H.Əliyev.

23. Naxçıvanın antik dövr kirəmitləri. Azərbaycan tarixi məsələlərinə həsr olunmuş elmi konfransın məruzələri. Bakı, 1992. səh. 24-27. Ə.Bədəlov.

24. Kür-Araz arxeoloji mədəniyyətinin öyrənilməsində Naxçıvan abidələrinin rolu. Azərbaycan tarixi problemləri üzrə məruzələr məcmuəsi. Bakı, 1992. səh. 20-22.

25. Naxçıvanda ilk tunc dövrü ibadətgahı. Şərq ölkələrinin memarlıq problemlərinin tədqiqi və memarlıq təhsilinə dair beynəlxalq elmi konfransın tezisləri, proqramı və dəvətnaməsi. Bakı, 1993. səh. 47. M.M.Seyidov.

26. Daşarx ilk tunc dövrü yaşayış yeri. Görkəmli Azərbaycan arxeoloqu S.M.Qazıyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyanın materialları. B., 1994. səh. 11-13. V.Əliyev.

27. Azərbaycanda yeni tip qədim dəfn abidəsi. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası problemləri. Bakı, 1995. səh. 43-49. Ə.Bədəlov.

28. Naxçıvanın ilk tunc dövrü daş heykəltəpaşlığı. Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının üçüncü respublika elmi konfransının məruzələr məcmuəsi, Bakı, 1995. səh. 52-54.

29. Naxçıvanda dəfn abidələrinin araşdırılması tarixindən. Naxçıvan tarixinin səhifələri. Bakı, 1996, səh. 61-64. Ə.Bədəlov.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən F/D 01.171 saylı Dissertasiya Şurasının elmi katibi
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Sektor müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2757275 
Ev tel. (+994 12) 4325970 
Faks  
Elektron poçtu ash.safar@mail.ru