Ağayev Qəhrəman Hüseyn oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Kəngərli rayonu, Şahtaxtı kəndi 
Təvəllüdü 16.08.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5505.02

Arxeologiya

Şahtaxtı arxeoloji kompleksinin son tunc – ilk dəmir dövrünün tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Шахтахты в эпохе поздней бронзы и раннего железа. Москва-Баку-2002 г. – 200 стр. Изд. Агрыдаг.

2. Археологическая исследования в пос.Гяургала. Баку. 1979.

3. Исследование в Шахтахты – Археологическая открытия 1978 года. Академия Наук СССР Издатель «Наука». Москва 1979.

4. Оборонительная стена Гяургалы – Республиканская научная конференция – Нахчывань, 1987.

5. Крепость Шахтахты – Гяургала – Археологические и этнографические изыскание в Азербайджане (1982) АН Азербайджанской ССР Институт Истории сектор Археологи и Этнографии. Баку, 1983.

6. Археологические исследование в пос. Гяургалы. Тезисы докладов Республиканской Научной Конференции. Нахчывань, 1989.

7. О некоторых результатах этнографических исследований Нахчыванской АССР – Тезисы докладов Республиканской конференции . Нахчывань, 1986.

8. Археологические раскопки пос. Шахтахты за 1985 год. Тезисы докладов Республиканской конференции Нахчывань, 1986.

9. Археологические раскопки 1985 года проведенных в поселение Шахтахты – Археологические и этнографические изыскание в Азербайджане (1985), Баку, Элм, 1986.

10. Деятельность Нахчеванского Госмузея в археологических экспедициях проводимых на территории Нахчыванской АССР (в 1925-1936 г.) Республиканская Научная Конференция. Нахчывань, 1987.

11. Археологические раскопки в Хакасии – Археологическая открытия 1991 года. АН СССР Издательство «Наука», Москва, 1992.

12. Археологические раскопки Александровского отряда в Ставропольском крае. Москва 1979. Археологическая открытия 1979 года. АН СССР Издательство «Наука», Москва, 1980.

13. Şaxtaxtı abidəsinin arxeoloji tədqiqi – Azərbaycanın maddi-mədəniyyəti VII, Bakı -1980.

14. Yaxın Şərq Naxçıvan ticarət münasibətləri – tunc və dəmir dövrlərində – Elm Nəşriyyatı, Bakı, 1981.

15. Şaxtaxtıda arxeoloji nəşriyyatlar – Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, 2002.

16. Şaxtaxtı Govurqalasında arxeoloji qazıntılar – Azərbaycan maddi-mədəniyyəti XI, Bakı, 1993.

17. Şaxtaxtı nekropolu – 1982-ci ilin tədqiqatlarına dair respublika konfransı, Naxçvan, 1983.

18. Şaxtaxtının orta-tunc dövrünə aid dörd qəbir abidəsi haqqında – 2000-2001-ci illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekununa həsr olunmuş elmi sessiya. Bakı, Elm, 2002.

19. Tunc və ilk dəmir dövrlərində Naxçıvan-Yaxın Şərq ölkələri – mədəni-iqtisadi əlaqələr – Azərbaycan Arxeologiyası, 2001, 1-4.

20. Ön Asiya xəncərləri qədim Naxçıvan ərazisində – Elmi axtarışlar toplusu, Bakı, 2003.

21. Şahtaxtı nekropolunun yeni tapıntıları – AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu – Beynəlxalq konfrans, Bakı-2004.

22. Son tunc-erkən dəmir dövründə Naxçıvanın şərq ölkələri ilə maddi-mədəni əlaqələri – AMEA Ədəbiyyat İnstitutu Beynəlxalq Konfrans, 2002.

23. Qədim Şərq: Şirli saxsı nümunələrinin yayılma istiqamətləri – Qloballaşma və Azərbaycan, Beynəlxalq Konfrans, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu – 2002-ci il.

24. Sandıqtəpə-3 abidəsində xilasetmə işləri ilə əlaqədar 2006-cı ildə aparılan arxeoloji tədqiqat işləri – Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası – 2. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı, 2006.

25. Şahtaxtıda 2006-cı ildə aparılan arxeoloji tədqiqatlar – Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası – 1. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı-2007.

26. Pasta və gil nümunələrinin semantik xüsusiyyətləri – AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2003.

27. Şahtaxtı arxeoloji kompleksinin tadqiqi – Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2010, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı, 2011.

28. Şahtaxtı arxeoloji ekspedisiyasının 2009-cu il tədqiqatları – Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar, Bakı, 2010.

29. Şahtaxtı arxeoloji ekspedisiyasının 2007-ci ildə apardığı arxeoloji tədqiqatlar, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2007. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı-2008.

30. Şahtaxtı abidələrində arxeoloji tədqiqatlar – Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2011.

31. Şahtaxtı arxeoloji kompleksinin orta-tunc dövrü – Azərbaycan arxeologiyası 2010, cild 13, №1.

32. Şahtaxtıda arxeoloji araşdırmalar – Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2012.

33. Nuh tufanından sonrakı yaşayış məskənləri – Şahtaxtı Nuh Peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan, 2010.

34. Şahtaxtıda aşkar edilmiş fauna qalıqları və zoomorf tapıntılar. AMEA Naxçıvan bölməsi xəbərləri. Cild 7, №3, Naxçıvan, 2011.

35. Şahtaxtı erkən əkinçilik dövründə – Qafqazın erkən əkinçilik dövrü abidələri (məqalələr toplusu) Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2011.

36. О ранних фортификационных сооружениях Нахчывана. Международная Научная Конференция «Археология (III) и Этнология (III) Кавказа». Тбилиси 2002 г.

37. Система укрепления Шахтахтинского памятника. – Международная Научная конференция Тбилиси, 2004.

38. Каменные изделия из Шахтахты – Бейнялхалг елми конфранс, Гафгазын археолоэийасы, етнографийасы, фолклору. Бакы, 2005.

39. Qubada aşkar edilmiş soyqırım məzarlığı haqqında. AMEA Tarix İnstitutu Elmi əsərlər. 22 cild, Bakı, 2007.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Rusiya Federasiyası Arxeologiya İnstitutunun Stavropol və Xakasiya ekspedisiyalarının iştirakçısı-üzvü
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci 
Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 50) 3519498, (+994 50) 2827262 

Ev tel. (+994 12) 3495645 
Faks  
Elektron poçtu agagahraman@mail.ru