Əliyev İdris Nurzəli oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 06.05.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5505.02

Arxeologiya

Abşeron tunc və ilk dəmir dövründə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Abşeron Qafqaz mədəniyyətlər sistemində öyrənilməsi problemi (maddi  mədəniyyət-ideologiya)
 2. Azərbaycan son tunc və erkən dəmir dövrü abidələrinin öyrənilməsi
 3. Abşeron yarımadası ərazisi  və Böyük Qafqaz (Xınalıq və  dağ ətəyi abidələri) yaylalarında yerləşən abibdələrin tədqiqatı.

Elmi əsərlərinin adları

 1. К вопросу связей северо-восточного Азербайджана с городами Поволжья ( по материалам Шабрана) // Археологические и этнографические изыскания в  Азербайджане (1980-1981 гг.). Баку, 1981, с. 61-66.
 2. Биметаллический меч с Апшерона и его параллели //Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане(1980-1981). Баку, 1981 , с. 29-31.
 3. Работа 5 участка Ширван - Шабранской археологической экспедиции. // Археологические открытия в СССР. М., 1981, с.289.
 4. Работы Гильгильчайского отряда Ширван-Шабранской археологической экспедиции на 1981 год. // Археологические и этнографические изыскания в  Азербайджане (1980-1981 гг.). Баку, 1981, с. 16-18.
 5. Остатки средневекового моста на реке Шабранчай. ДАН Азерб. ССР. 1982
 6. О состоянии и охране  археологических памятников Апшерона. // Страницы истории Баку и Апшерона. Тезисы конференции. Баку, 1990, с. 6-8.
 7. Abşeronun tunc dövrü abilələri. Azərbaycan maddi mədəniyyət tarixinə dair 1991-ci il cöl tədgigatlarının yekunlarına həsr olunmuş respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Bkı Universiteti, 1992, s.11-12.
 8. Результаты работ на Апшероне в 1993 году.// Körkəmli Azərbaycan arxeologu  Saleh Mustafa oglu Qazıyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyasının materialları. Bakı, 1994, s.117.
 9. О связях древних племен Абшерона. « ХIХ Крупновские чтения». Тезисы докладов. М., 1996, с. 17.
 10. Антропоморфные стелы Азербайджана эпохи бронзы. ХУШ Крупновские чтения. Тезисы докладов.  Кисловодск, 1996, с.16.
 11. Взаимовлияние древних культур Абшерона и Передней Азии. //Третий Бакинский Международный симпозиум. «Роль Баку в многосторонних Взаимосвязях Азербайджана». Баку, 1997, с. 163-166.
 12. Результаты археологических работ на Апшероне. // Тезисы докладов конференции « Великий Октябрь и развитие археологической и этнографическо науки в Азербайджане». Баку, 1998, с. 31-32.
 13. Археологические исследования  в Абшероне. « Археологическая конференция Кавказа-1». Краткое содержание докладов. Тбилиси, 1998, с.50-51.
 14. Культура Апшерона второй половины Ш- начала П  тыс. до н. э. //Археологическая конференция Кавказа 2 Кавказ и степной мир в древности и средние века. Материалы международной конференции. Махачкала,  1999, с.36-37.
 15. Результаты последних лет  археологических работ на Абшероне. Археология Азербайджана 2000.  №№ 1-2. Университет «Хазар». Баку, 2000, с. 62-65.
 16. Результаты археологических работ на Абшероне. //2000-2001- ci illərdə aparılmış arxeoloji və etnografik tədqiqatların yekünlarına həsr olunmuş elmi sessiya tezisləri.  Bfki, 2002, s. 12-14.
 17. Из истории села Кала Абшерона.  Археология Азербайджана 1999.  №№ 1-2. Университет «Хазар». Баку, 2002, с. 129-137.
 18. О некоторых нововыявленных памятниках Астаринского района. Археология Азербайджана 2002. №№ 3-4. Университет «Хазар». Баку, 2002, с. 119-125.
 19. Средневековое поселение Шыхнадул. Археология  Азербайджана 2002. №№ 3-4. Университет «Хазар». Баку, 2002, с. 129-137.
 20. Об одном гончарном клейме из Астары. //Arxeologiya İnstitutunun 10 illiyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları ( 1993-2003). Bakı, s.75-76.
 21. Полевые исследования «Астаринской археологической экспедиции». /Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası/ 2. Bakı, 2003, s.308-309.
 22. Петроглифы Абшерона. Материалы Международного семинара «Диалог на заре человечества». Баку,2004, с.32-34.
 23. Итоги полевых работ на Абшероне в 2004 году. //2003-2004- ci illərdə aparılmış arxeoloji və etnografik tədqiqatların yekünlarına həsr olunmuş ülmi sessiya materialları. Bakı,2005, s. 107-110.
 24. Изображение рыбы в средневековых материалах Южного  Кавказа.//2003-2004- ci illərdə aparılmış arxeoloji və etnografik tədqiqatların yekünlarına həsr olunmuş ülmi sessiya materialları. Bakı,2005, s. 106-107.
 25. Ближневосточные параллели в наскальном искусстве Абшерона. // Мир наскального искусства. Сборник докладов международной конференции. М., 2005, с. 25-28.
 26. К хронологии курганов Абшерона.  Международная научная  конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Баку, 2005, с.34-35.
 27. Новые факты в биографии видного археолога и этнографа А. Алекперова. Международная научная  конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Баку, 2005, с.35-37.
 28. Средневековое поселение Балаханы. Археология и этнография Азербайджана 2005, №2. НАНА Институт археологии и этнографии. Баку, 2005, с. 66-74.
 29. Suraxanı.(tarixi-publitistik oçerklər,  şəcərələr, sənədlər). Bakı, 2005, 1cild, s.1-390.
 30. ASKER A. ALIEV, MURTAZALI S. GADJIEV, M.GAYE GAITHER, PHILIP L. KOHL, RABADAN M. MAGOMEDOV AND IDRIS N. ALIEV Ancient west and east volume 5. Nos.1-2 Brillleiden-Boston 2006 page 1-398.
 31. Гараджамирлинские курганы Шамкирского района.  «Шамкир- археологическое наследие, история и архитектура». Материалы 1-ой научно-практической конференции 2007. Тезисы докладов. Баку, 2008, с.45-47.
 32. Подводные памятники Каспия. /Археологические исследования в Азербайджане 2008/. Баку, 2008, с. 114-118.
 33. Bakı “qara qızı”ının tarixi.Yerli icmaların taleyi və milli burjuaziyanın formalaşması// Bakı neftinin və yerli icmalarının tarixi. Barı, 2009, с. 34-144. ( azərbaycan və ingilis dilində)
 34. Тайны Ханского дворца. //İçərişəhər-elmi-populyar lurnal, №4.bakı,2009, s.38-43.
 35. Абшеронские откровения ( наскальное искусство). Баку, 2009, с. 1-57.
 36. Абшерон в системе культур Кавказа. Международный симпозиум «Азербайджан-страна, связывающая восток и запад. Обмен знаниями и технологиями в период первой глобализации» УП-1У тыс. до н. э. Баку, 2009, с.70-79.
 37. The history of underwater archaeology in Azerbaijan 2010  Northern Cyprus.  Famagusta 4th International  Symposium on underwater research.  Eastern  Mediterranean.p. 1-6.
 38. Неизвестный Абшерон. Баку, 2011, c. 1-128.
 39. Исследования Апшеронской археологической экспедиции. /Археологические исследования в Азербайджане 20011/. Баку, 2011, с. 207-213.
 40. Археологические  работы на Абшероне.  Археологические исследования в Азербайджане 2010/. Баку, 2011, с. 168-174.
 41. Деятельность Общества изучения Азербайджана в 30-х годах ХХ века. Научно-практическая конференция. История, археология, этнография и архитектура Сальяна. Сальян, 2012, с. 143-165.
 42. Xan sarayının taleyi. “İcərişəhər”.Baki, 2012, s. 234-246.
 43. Археологические раскопки поселения Тюркян. /Археологические исследования в Азербайджане 2012/. Баку, 2013, с. 194-198.
 44. Из истории изучения  археологических памятников Абшерона.  Материалы Международной Научной Конференции « Археология и Этнография    Азербайджана в период независимости», посвященной 20 – летию создания Института. Баку, 2013, с. 107-109.
 45. Археологические раскопки в Хыналыке. /Археологические исследования в Азербайджане 2012/. Баку, 2013, с. 180-186
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  “Yol” jurnalında elmi məsləhətçi
Təltif və mükafatları Tarix və mədəniyyət abidələrinin tədqiqində səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Fəxri Diplomu”. Bakı ş. 18 aprel 2014.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi. Elmi arxiv şöbəsinin müdiri. 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6684932
Ev tel. (+994 12) 4560213 
Faks  
Elektron poçtu i.n.aliev@mail.ru