İsgəndərov Emil Əlisahib oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 18.11.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5505.02

Arxeologiya

Azərbaycan Albaniya dövlətinin İberiya ilə qarşılıqlı əlaqələri (e.ə. IV-b.e. III əsrləri – arxeoloji materiallar əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

4


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Э.А.Искендеров. Контакты Ахеменидского Ирана с Албанией и Иберией. Материалы научной конференции аспирантов Национальной Академии Наук Азербайджана, апрель 2008 год. Баку, «Элм», 2008, с. 351-354.
 2. E.Ə.İsgəndərov. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri marşrutundan aşkar edilmiş təsadüfi arxeoloji tapıntılar. «Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoq-rafiyası», №2, Bakı, «Nafta-Press», 2008, s. 62-66 (müştərək).
 3. Э.А.Искендеров. К вопросу о распространении кувшинных погребений на Южном Кавказе. Материалы научной конференции аспирантов Национальной Академии Наук Азербайджана, июнь 2009 год. Баку «Элм», 2009, с. 423-425.
 4. Э.А.Искендеров. Кавказская Албания и Иберия в свете античных источников. «Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası», №1, Bakı, «Nafta-Press», 2009, c. 59-70.
 5. Э.А.Искендеров. К вопросу о черепичных погребениях античной эпохи Кавказской Албании и Иберии. «Кавказ: Археология и Этнология». Материалы международной научной конференции (Шамкир, 11-12 сентября, 2008). Баку, «Чашыоглы», 2009, с. 215-218.
 6. Э.А.Искендеров. Кровельная черепица античной Кавказской Албании и Иберии. «Известия НАНА» (Серия истории, философии и права). Баку, «Элм», 2009, №12, с. 242-253 (соавторская).
 7. Э.А.Искендеров. Некоторые общности погребальных обрядов Кавказской Албании и Иберии в античное время. «Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа». Международная научная конференция. Сборник кратких содержаний докладов (Тбилиси, 25-27 июня 2009 года). Тбилиси, «Меридиани», 2010, с. 161- 163.
 8. Э.А.Искендеров. Товарно-денежные отношения  Кавказской Албании и Иберии в античную эпоху. «Актуальные проблемы истории Кавказа». Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р.М. Магомедова (Махачкала, 14-15 апреля 2010 г.). Махачкала, «Издательство ДГУ», 2010, с. 173-175 (соавторская).    
 9. E.A.İsgəndərov. Beynalxalq Şəmkir-Qaracəmirli arxeoloji ekspe-disiyasının 2009-cu ildə qazıntıları haqqında (Şəmkir rayonu). «Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2009». Bakı, «Xəzər Universiteti», 2010, s. 294-298 (müştərək).
 10. Emil Isgändärov. Die achaimenidische Residenz bei Karacamirli. Ausgrabungen auf dem Gurban Tepe und auf dem Rizvan Tepe. «Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan». Band 42, 2010, s. 237-266 (соавторская).
 11. Э.А.Искедеров. Античные погребения с. Толы, близ городища Габалы. «Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası», № 2, Bakı, «Nafta-Press», 2011, c- 41-46.
 12. Э.А.Искендеров. К вопросу о некоторых общих типах погребальных памятников Албании, Иберии и Армении в античное время. «Bulletin of the Georgian National Museum», (Series of Social Science), № 2 (47-B). Tbilisi, «Georgian National Museum», 2011, с. 92-101.
 13. E.A.İsgəndərov. Ağstafa rayonu Kol Xəlfəli və Pirli kəndləri ərazisində arxeoloji kəşfiyyat işləri. «Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2010». Bakı, «Xəzər Universiteti», 2011, s. 285-294 (müştərək).
 14. E.A.İsgəndərov. Qaracəmirlidə beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyasının araşdırmalarının beşinci ilinin ümumi nəticələri. «Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2010». Bakı, «Xəzər Universiteti», 2011, s. 348-353 (müştərək).
 15. Искендеров Э. история изучения археологических памятников Кавказской Албании и Иберии //Tarix və onun problemləri. Bakı, “Adiloğlu”, 2011, с. 317-325
 16. Э.А.Искендеров. Некоторые общности  материальной культуры античной Кавказской Албании и Иберии. «Место и роль Кавказской Албании в истории Азербайджана и Кавказа». Труды международной конференции посвященной 75-летию член-корреспондента НАНА Ф.Дж.Мамедовой (Баку, 1-3 декабря 2011 г.). Баку «Азербайджан Хава Йоллары», 2012, с. 342-345.
 17. E.Ə.İsgəndərov. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası antik Qəbələ dəstəsinin çöl-tədqiqat işləri haqqında. «Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2011». Bakı, «Xəzər Universiteti», 2012, s. 213-219 (müştərək).
 18. E.Ə.İsgəndərov. Beynəlxalq Şəmkir-Qaracəmirli arxeoloji ekspedisiyasının çöl-tədqiqat işləri haqqında. «Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2011». Bakı, «Xəzər Universiteti», 2012, s. 379-385 (müştərək).
 19. Э.Искендеров. Некоторые общности в строительном деле античной Албании и Иберии. «Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti dünya urbanizasiya kontekstində» Beynalxalq elmi konfransın tezisləri (Qəbələ, 06-10 noyabr 2012),  Bakı, «Xəzər Universiteti», 2012, c. 87-89.
 20. E.Ə.İsgəndərov. Qəbələ (Səlbir) şəhər yerində arxeoloji tədqiqatlar. «Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar - 2012». Bakı, «Xəzər Universiteti», 2013, s. 237-245 (müştərək).
 21. İskenderov Emil. Archaeological investigations at Piboz tapa necropolis. Lerik, Southern Azerbaijan (preliminary report 2012-2013). «Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində» Beynalxalq elmi konfrans materialları. (Bakı, 10-14 noyabr 2013), Bakı, «Xəzər Universiteti», 2013, s.  161 (müştərək).
 22. Preliminary Report of 2012-2013 excavations at Piboz Tapa necropolic. İCAANE publication 2014  (həmmüəllif).
 23. Албания: от эпохи ахеменидов до сасанидов. Влияние культурных центров // Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi insan hüquqları kontekstində. Bakı – 2014.
 24. Emil İsgəndərov. 2011-ci ildə Qəbələnin Antik ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatların hesabatı // Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının hesabatları 2011-2012. Bakı-CBS-2014, s. 88-113 (həmmüəllif).
 25. Emil İsgəndərov. 2012-ci ildə Qəbələnin Səlbir ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatların hesabatı // Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının hesabatları 2011-2012. Bakı-CBS-2014, s. 220-257 (həmmüəllif).
 26. İsgəndərov E.Ə. Antik dövr üzrə lerik arxeoloji ekspedisiyasının apardığı tədqiqatların nəticələrinə dair (2012-2013-cü illər) // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2013-2014. Bakı, “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, s. 210-216
 27. İsgəndərov E.Ə. Qəbələdə arxeoloji tədqiqatlar: 2012-2014-cü illərdə Səlbir yaşayış yeri və Soltan Nuxa antik dövr nekropolunda aparılmış arxeoloji qazıntıların nəticələri // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2013-2014. Bakı, “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı,  s. 250-256.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 6266633 
Ev tel. (+994 12) 4906254 
Faks  
Elektron poçtu emil-iskenderov@mail.ru