İbrahimli Bəhlul İmran oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR Ordubad rayonunun Sabir kəndi 
Təvəllüdü 12.07.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5505.02

Arxeologiya

Orta əsr Xaraba-Gilan şəhəri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

111


13


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Plovdağ yaşayış yerinin, Plovdağ nekropollarının, Sumbatan-dizə şəhər yerinin, Dəlmə qalasının və Aza orta əsr şəhər yerinin və Xaraba-Gilan orta əsr şəhər yerinin arxeoloji tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları

1. Gilan şəhərinin abidələri.        Tarixin, ictimaiyyətşünaslığın və coğrafiyaşünaslığın tədrisi. №6, 1976 V.H.Əliyevin

2. Археологические обследования 1975 года Хараба-Гилана   Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1975) с. 62-63. Баку, Элм, 1978 г.         

3. Археологические исследования 1976 г. Нахичеванской АССР       Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1976 г.) с. 5-8. Баку, Элм, 1979 г. В.Г.Алиев

4. Исследования городища Хараба-Гилан Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1977 г.) с. 41-43. Баку, Элм, 1980 г.      В.Керимов

5. Раскопки некрополя Мунджуклутепе Археологические открытия 1979 г. Москва, Наука, 1980 г.    Г.М.Асланов

6. Раскопки городище Хараба-Гилан Археологические открытия 1979 г. Москва, Наука, 1981 г.      

7. Xaraba-Gilan memorial abidələri Elm və həyat, №3, 1981         K.Məmmədzadə, N.Quliyev, V.Kərimov

8. Ново выявленный мавзолей XII в. В Хараба-Гилане    ДАН, Азерб., ССР. №7, 1984 г., с. 87-91     

9. Археологические исследования Хараба-Гилана и обнаруженные нумизматические материалы Комплекса использование природных ресурсов Нахичеванской АССР. Баку, Элм, 1984 г. С. 131-135       

10. Городище Хараба-Гилан         Баку, Элм, 1984 г. 0,75 ч.в.  Г.М.Асланов

11. Археологические раскопки «Каравансарая» на городище Хараба-Гилан         Всесоюзная археологическая конференция «Достижения советской археологии в XI пятилетке». Баку, 1985 г. С. 152-153     

12. Средневековой город Хараба-Гилан Автореферат диссертации на соискание ученой степени. к.и.н. Москва 1985

13. Гороним Хараба-Гилан  Научные основы изучения материально-духовных богатств Нахичеванской АССр. Нахичевань, 1987, с. 54 14. Отопительная система в средневековом Азербайджане    Научные основы изучения материально-духовных богатств Нахичеванской АССр. Нахичевань, 1987, с. 54 M.Ələkbərova

15. О локализации городища Хараба-Гилан и этимологии некоторых топонимов         Научные основы изучения материально-духовных богатств Нахичеванской АССр. Нахичевань, 1988, с. 102-103        Т.Дунямалиева

16. Первичные результаты раскопок на поселении Пловдаг     Научные основы изучения материально-духовных богатств Нахичеванской АССР. Нахичевань, 1988, с. 72-73 Г.Асланов

17. Aza necə lokallaşdırılır     Научные основы изучения материально-духовных богатств Нахичеванской АССР. Нахичевань, 1989      

18. Xaraba-Gilanda yeni aşkar edilmiş sərdabə 1990-cı ildə aparılmış çöl-tədqiqatlarının yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransın məruzələrinin tezisləri. Bakı, 1991, s. 21-23 Q.M.Aslanov

19. XII əsr Xaraba-Gilan türbələri Azərbaycanın qədim vəl rta əsr tarixi problemləri (Nizaminin 850 illiyinə həsr edilmişdir). Bakı, 1992. s. 136-140    Q.Aslanov

20. О назначении средневековых керамических сосудов из городища Хараба-Гилан  Azərbaycan tarixinin problemləri. Bakı, 1992, s. 29-33       

21. Vedi və Vənənd tayfaları  Azərbaycan tarixinin problemləri üzrə gənc tədqiqatçıların ikinci respublika elmi konfransının məruzələri. Bakı, Elm, 1992, s. 50-52       

22. К вопросу погребальных обрядов племен побережье Араксы     Труды БГУ. Изд-во БГУ, 1992г.        

23. К вопросы погребальных племен поберете Аракса    Конференция молодых ученых Института Истории АН Азербайджана. Баку, Элм, 1993

24. Das mittelalterliche  Kharaba-Gilan (Xaraba-Gilanda arxeoloji qazıntılar- alman dilində)  Archaologishe mitteilungen aus Iran und Turan. Band 29, Berlin, 1997. s. 401-425 G.Aslanov, Kashkay. S.

25. Xaraba-Gilan dəfn adətləri         Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin əsərləri. №5. Naxçıvan, 1999. s. 98-99     Q.Aslanov, S.Qaşqay

26. Mərdangöl nekropolunun materialları Azərbaycan arxeologiyası. № 3-4, Bakı, 1999. s. 69-72     Q.Aslanov, S.Qaşqay

27. Средневековый город Киран  Институт Археологии и Этнографии НАНА. Баку-Москва, 2000г. 11 п.л.

28. Поселение Пловдаг         Археология и этнография Кавказа. Материалы Международной конференции. с. 113-114. Баку, 2000    

29. Древние некрополи Хараба-Гиалана Институт Истории НАН Азербайджана Баку, 2002 г. 8,7 ч. в.   Г.Асланов, С.Гашгай

30. Городище Хараба-Гилана       Археология. Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья IV-XIII вв. Москва, Наука, 2003         

31. İkinci Plovdağ nekropolu 2003-2004-cü illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sesiyanın materialları. s. 32-33. Bakı, 2005  

32. Раскопки некрополя Пловдаг II        Эдубба вечна и постоянна. Материалы конференции, посвященной 90-ти летию со дня рождения И.М.Дяконова. с. 86-93 Санкт-Петербург, 2005 С.Кашкай, И.Медведская

33. Birinci Plovdağ nekropolu dəfn adətinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında       Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. s. 154-163. Bakı, 2005        

34. О погребальных «жертванниках»    Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Материалы Международной конференции. с. 104-105. Баку, 2005          С.Кашкай,

35. Городище Хараба-Гилан.        Наследие №1 (19), 2006. с. 24-27 

36. 2006-cı ildə Plovdağda arxeoloji tədqiqatlar AAE. 2006. №2. s. 251-252 

37. Gilançay hövzəsində aşkar edilmiş tunc dövrü qəbirlərinin xarakterik xüsusiyyətləri         Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası-60. s. 91-93. Mingəçevir, 2006        

38. Xaraba-Gilandan tapılmış bir neçə yazı haqqında Azərbaycanın antik və orat əsr arxeologiyası problemiləri. s. 122-126. Bakı, 2006    

39. Xaraba-Gilandan tapılmış zoomorf əşyalar Azərbaycan arxeologiyası. s.75-81. 2006, №1-4. Bakı, 2006       S.Hüseynova, E.Əliyev

40. Изучение памятников Пловдага Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Материалы международной научной конференции. c. 86-89. Махачкала, 2007 

41. Plovdağda arxeoloji          2006-2007-ci illərdə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatçıların yekunları. s. 51-53. Bakı, 2007

42. Plovdağ yaşayış yeri        Azərbaycan arxeologiyası. s. 24-31, №1-2, 2007       

43. Naxçıvan bölgəsinin tunc dövr qəbir abidələrində ənənvilik.    Azərbaycan arxeologiyası.  s. 36-43. № 3-4. 2007      

44. Oxşar taleli şəhərlər          Şəmkir. Arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Birinci Respublika elmi-praktik konfransın materialları. s. 392-400. Bakı, 2008        

45. Azərbaycan arxeoloji abidələrində qoç simvolu     Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. s. 90-96. №1, 2007  

46. Orta tunc dövrü kurqanlarının dəfn adəti haqqında        AAE, 2008, №2. s. 19-35      

47. Dəlmə qalası  Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 76-77. Naxçıvan, 2008      

48. Dəlmə nekropolu       Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 77-78 Naxçıvan, 2008    

49. Gilan    Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s.  133-142.  Naxçıvan, 2008         

50. Gilan türbəsi  Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 142-143.   Naxçıvan, 2008. 

51. Xaraba-Gilan Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 185-186. Naxçıvan, 2008.

52. Xaraba-Gilan qalası         Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 186-188. Naxçıvan, 2008S.       

53. Xaraba-Gilan qalası         Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 186-189. Naxçıvan, 2008         

54. Mərdangöl nekropolu       Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 301-302.  Naxçıvan, 2008.         

55. Plovdağ         Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 402. Naxçıvan, 2008.        

56. Plovdağ nekropolu  Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 404-408. Naxçıvan, 2008.

57. Sumbatan      Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. s. 424-425. Naxçıvan, 2008.

58. Особенности памятников Пловдага Каваз. Археология и этнография. Материалы международной научной конференции. с. 122-129. Баку, 2009

59. Plovdağda arxeoloji arxeoloji qazıntılar.      AAT. 2008, s. 55-60. Bakı, 2009         Q.Qədirzadə

60. Sumbatan yaşayış yerində arxeoloji tədqiqat işləri         AAT. 2008, s. 69-74. Bakı, 2009 İ.Babayev, Ə.Bədəlov

61. Rəsul dərəsində yeni arxeoloji qazıntıların nəticələri       Azərbaycan arxeologiyası. s. 123-131. №1, 2009     Q.Quluzadə, Q.ismayılzadə

62. Dyestuff analisis of the  IV-VIIth ahd XIII-XVth centuries arcaeologial textiles from the national muzeum of history of Azerbaiyan         DHA 28.p. 12. Poznan. 2009 F.Xəlili, T.Yurdun, R.Karadağ

63. Rare Patterns of Mediaeval Nakchivan Weavers   Korea – Azerbaiyan. International Conference. Community in national clothes and modern fashion. p. 77-79. Baku. 2009 N.İsmayılzadə

64.Nuhun tufanının Naxçıvana meteroloji və mədəni təsiri   Nuh peyğəmbər, Dünya tufanı və Naxçıvan. 24-25 aprel 2009, Naxçıvan.   

 65.  Plovdağda arxeoloji qazıntılar.          AAT. 2008, s. 120--125.Bakı, 2010         Q.Qədirzadə

66. Sumbatan yeni tapıntılar  AAT. 2009, s. 132-142. Bakı, 2010          Q.Qədirzadə

 67. Rəsul dərəsində arxeoloji qazıntılar     AAT. 2009. S. 150-151          Q.İsmayılzadə

68. Plovdağın son tunc dövrü kurqanları və onların keramikası    Avroasiya arxeoloqlarının II konqresinin materialları. S. 26-27. Türkiyə, Tir. 2010

69. İnsan dəfn olunmayan boş qəbirlər haqqında Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. S. 13-21, №2, 2010

70. Gilançay vadisinin arxeoloji abidələri (e.ə. III-I minilliklər)      Azərbaycan arxeologiyası. S. 93-111. №1, 2010        

71. Gilançay vadisinin arxeoloji abidələri (e.ə. I minillik- b.e. XIV əsri)  Azərbaycan arxeologiyası. S. 51-72. №2, 2010.

72. Daşdan hazırlanmış toppuz başlarının dövrü və arealı haqqında       Azərbaycan arxeologiyası. S. 29-36. №2, 2011 

73. İkinci Plovdağ nekropolunun 18 №-li kurqanı haqqında Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. S. 43-52. №2, 2011  

74. Etno-mədəni əlaqələrin öyrənilməsində qəbir abidələrinin rolu AMEA Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər, ictimai və humanitar xəbərlər seriyası, s. 86-96. Cild 7, №3. Naxçıvan 2011      

75. 2012-ci ildə  Plovdağda aparılmış arxeoloji qazıntılar.    AAT. 2010, s. 119--125.Bakı, 2011 Q.Qədirzadə, Q.Xəlilov

76. Sumbatan-dizə yaşayış yerilərində arxeoloji tədqiqatlar AAT 2010, s. 135-142. Bakı, 2011         Q.Qədirzadə

77. 2010-cu ildə  Rəsul dərəsində aparılmış arxeoloji qazıntılar.    AAT. 2010, s. 152-158 Q.İsmayılzadə

78.  Xaraba-Gilanın epiqrafikası haqqında         Antik və Orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeolodi irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq Elmi konfransın materialları s. 340-353. Bakı, 2012

79. Son tunc və ilk dəmir dövründə Naxçıvanda baş vermiş konfessional dəyişikliklər         Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. 2012, №2 (47). S. 194-204 

80. Naxçıvanın qədim şəhərləri: Sumbatan-dizə Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi. Beynəlxalq simpoziumun materialları. S. 173-180. Naxçıvan 2012       

81.  Plovdağ yaşayış yerində aparılmış arxeoloji qazıntılar. AAT. 2011, s. 161-169 Q.Qədirzadə, T.Xəlilov

82. Sumbatan-dizə yaşayış yerilərində arxeoloji tədqiqatlar AAT 2011, s. 175-179 Q.Qədirzadə, T.Xəlilov, L.Əhmədova

83.  Rəsul dərəsi yaşayış yerində aparılmış arxeoloji qazıntı işləri.          AAT. 2011, s. 190-195Q.İsmayılzadə, T.Xəlilov

84. Возникновение развитие городов в долине Гиланчай Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti, dünya urbanizasiya kontekstində. Beynəlxalq konfransının tezisləri. S. 83-85. Qəbələ, 2012       

85. About Late Bronze Early Iron age sepulchral monuments of Nakchvan     Austausch und kulturkontakt im sudkaukasus und seinen angrenzenden regionen in der spatbronze \ fruheisenzeit Beier Beran. Lanhenwibach. 2012. C. 291-304        

86. Tunc çağında Doğu Ülkeleri Nahçivanın Ekonomik-Kültürel ilişkileri        Uluslararası Doğu Anadolu-Güney Kafkasya kültürleri sempozyyumu. S. 53. Ərzurum, 2012

87. Городище Сумбатан-Диза       Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа. Материалы Международной Научной Конференции. С. 191-192. Махачкала 2012 88.Plovdağın aşkar edilmiş III nekropolu AAT. 2012. S. 150-154, Bakı, 2012         Q.Qədirzadə, T.Xəlilov

89. Plovdağ yaşayış yeri        AAT. 2012, s. 164-168. Bakı, 2013          Q.Qədirzadə, F.Səfərli, T.Xəlilov, L.Əhmədova

90. Rəsul dərəsində arxeoloji qazıntılar     AAT. 2012, s. 176-179. Bakı, 2013         Q.Qədirzadə, T.Xəlilov

91. Dəlmə qalasında arxeoloji tədqiqatlar AAT. 2012, s. 289-293. Bakı, 2013          F.Səfərli, Q.Əliyev, G.Qəmbərova, N.Hacızadə, S.Hüseynova

92. Antik dövrdə Naxçıvanın düz ticarəti haqqında Naxçıvan: İlkin şəhər və düzdağ. Beynəlxalq simpoziumun materialları. S. 302-307. Naxçıvan 2013       

93. Gilan çay vadisi abidələrinin arxeoloji tədqiqi Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində. Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. S. 105-106. Bakı, 2013

94. Qızılburun nekropolu       AMEA Arxeologiya və Etnoqrafya İnstitutu. 7,5 ç.v. Elm və təhsil.2013Q.İsmayılzadə

95. Qədim Ordubad.     AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan, 2013.      H.Q.Qədirzadə, V.Baxşəliyev, A.Seyidov

96. Naxçıvanın son tunc- ilk dəmir dövrü qəbir abidələri haqqında.  Azərbaycanarxeologiyası. s. 47-60, N1, 2015

97. Plovdağ yaşayış yeri və nekropolunda arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda 2014-cü ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları

98. Dəlmə qalasının arxeoloji tədqiqi.  Azərbaycanda 2014-cü ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları

99. Dəlmə qalasında arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda 2015-ci ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları

100. II və III Plovdağ nekropollarında aparılmış arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda 2015-ci ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları

101. Rəsul dərəsində arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda 2015-ci ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları

102. Plovdağ – qədim tarixin “çox cildliyi”. «YOL»  jurnalı, 2015 (49) 

103.Dəlmə qalasının sirri. «YOL» jurnalı,  2015 (50) №2

104.Daş şəhərin taleyi. «YOL» jurnalı, 2015 (52) 

105. Aza orta əsr şəhər yeri. Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar. 2013-2014. 

106. Dəlmə qalasənda arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar. 2013-2014.

107. II Plovdağ nekropolunda 2013-2014-cü illərdə aparılmış arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar. 2013-2014.

108. III Plovdağ nekropolunda aparılmış arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar. 2013-2014.

109. Rəsul dərəsində arxeoloji qazıntılar. Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar. 2013-2014.

110. Xaraba-Gilan ətrafında aparılan arxeoloji tədqiqatlar. (1991-2015-ci illər). Naxçıvan müstəqillik illərində: Hədəflər, İnkişaf, Nəticələr. 

111. Elmdə yaşanan ömür: S.Qaşqayın 80 illiyinə. 

Azərbaycan arxeologiyası. 2016. Cild 19, N1.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Elmi Şurasının üzvü
  2. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən (5505-02 – Arxeologiya) FD 01.171 Dissertasiya Şurasının üzvü
  3. ”Azərbaycan Arxeologiyası” jurnalının redaktor müavini
Pedaqoji fəaliyyəti

1975-1978-ci illərdə Ordubad rayonu Sabir kənd məktəbində tarix müəllimi, Aza kənd orta məktəbində dərs hissə müdiri

Digər fəaliyyəti  1969-1971-ci illərdə Culfa rayon Mərkəzi xəstəxanasında labaratoriya müdiri
Təltif və mükafatları
  1. Azərbaycan  KİV İHİ Rəyasət Heyətinin 14 may 2012-cil tarixli qərarı ilə “Azərbaycan Bayrağı Mükafatı Laureatı”
  2. Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin Fəxri Fərmanı, noyabr 2008-ci il
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12)  5108419 
Mobil tel. (+994 51) 4372952 
Ev tel. (+994 12) 4213180 
Faks  
Elektron poçtu ibrahimlib@mail.ru