Məmmədov Qərib Şamil oğlu

Anadan olduğu yer Ermənistan SSR-in Amasiya rayonunun Yeni Yol kəndi 
  
Təvəllüdü 06.01.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İn­sti­tutu, coğrafiya-biologiya fa­kül­tə­­si
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
 

03.00.27  (hal-hazırda 2511.01)

Torpaqşünaslıq

Mil düzünün qərb hissəsinin otlaq tor­­paq­larının aqroekoloji xarakteris­ti­ka­­sı və bonitirovkası
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


03.00.16 (hal-hazırda 2426.01)

Ekologiya

Azər­baycanın kənd təsərrüfatı və me­şə torpaqlarının ekoloji qiy­mət­lən­di­rilməsi
Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

2001

Ekologiya
Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

2007

Ekologiya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
665

 

90

 

35
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 30
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı
 

42

10
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Azərbaycan Respublikası üzrə torpaqların keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi (bonitirovka) aparılmışdır.

2. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji münbitlik modelləri qurulmuşdur.

3. Torpaqların qiymətləndirilməsində bioiqlim potensialından (BİP) meyar kimi istifadə olunmuşdur.

4. Azərbaycan Respublikası üzrə torpaq örtüyü strukturası (TÖS) tədqiq edilmişdir.

5. Azərbaycan torpaq kadastr rayonlarının ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmışdır.

6. Relyef plastikası əsasında Azərbaycan Respublikasının yeni torpaq xəritəsi və atlası hazırlanmışdır.

7. Azərbaycan Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi, ekoloji qiymət xəritəsi və atlası hazırlanmışdır.

8. Torpaqların eko-etik problemləri və onların həlli yolları verilmişdir.

9. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji monitorinqi aparılmışdır.

10. Məkan məlumatlarının idarəolunması və torpaq inzibatçılığı.

Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanda Heydər Əliyevin Aqrar Siyasəti. Аграрная политика Гейдара Алиева в Азербайджане. Agrarian policy of Heydar Aliyev in Azerbaijan (üç dildə). – Bakı: Elm, 2013. – 344 s.

2. Azərbaycan – ekoturizm potensialı, I hissə. – Bakı: Şərq-Qərb, 2012. – 359 s. (M.Xəlilov, E.Yusifov, V.Kə¬ri¬mov).

3. Azərbaycan – ekoturizm potensialı, II hissə. – Bakı: Şərq-Qərb, 2012. – 419 s. (M.Xəlilov, E.Yusifov, V.Kərimov).

4. Azərbaycanda Heydər Əliyevin Aqrar Siyasəti. Аграрная политика Гейдара Алиева в Азербайджане. Agrarian policy of Heydar Aliyev in Azerbaijan (üç dildə). – Bakı: Elm, 2013. – 344 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. 1998-ci ildə Fransada keçirilən 1. 1. 1. 1.Ümumdünya Torpaq­şünaslıq Cəmiyyətinin XVI konqresində həmin Cəmiy­yətin ömürlük üzvü seçilmişdir.

2. 2011-ci ildə Avroasiya Torpaqşünaslar Cəmiyyət­lərinin Federasiyasının həmsədri təyin edilmişdir.

3. 2012-ci ildə Moldova Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilmişdir.

4. 2012-ci ildə Asiya və Sakit Okean üçün Geoməkan İnformasiyasının İdarəolun­ması üzrə BMT-nin Regional Komitəsinin İcraçı Şurasının 11 üzvündən biri seçilmişdir.       

Pedaqoji fəaliyyəti 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin (2010-cu ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin) Torpaqşünaslıq kafedrasının müdiri.
Digər fəaliyyəti 1. 1997-ci ilin iyul ayının 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin Sərəncamı (№627) ilə Dövlət Torpaq Komitəsinin sədri təyin olunub.

2. 2004-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Milli Ensiklopediya Şurasının üzvü təyin edilmişdir.

3. 2010-cu ildən Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının (RETTƏŞ) üzvü və RETTƏŞin Ekologiya elmləri üzrə Problem Şurasının sədri təyin olunmuşdur.

4. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə «Azərbaycanın milli atlası»nın hazırlanması üzrə Dövlət Komissiyasının məsul katibi təyin edilmişdir.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı  
Vəzifəsi Müşavir
Xidməti tel. (+994 12) 4976941
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4976941
Elektron poçtu qarib-mammadov@mail.ru