az en ru
Azərbaycanda 1995-ci ildə istifadəyə verilmiş ilk veb-sayt
Bu gün

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü: 17.10.1949
Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti, filoloq
Elmi dərəcəsi: Filologiya elmləri doktoru
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 5710.01 - Türk dilləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 85 (4 monoqrafiya)
Əsas elmi nailiyyətləri:

Oğuz qrupu türk dillərinin frazeologiyası tarixi-müqayisəli aspektdən araşdırılmış, frazeologizmlərın əmələgəlmə şəraiti, təşəkkül və inkişaf mərhələləri öyrənilmiş, frazeologiyanın predmeti dəqiqləşdirilmiş, frazeoloji çəhətlərin tərkibi qurulmuş və semantikası ilə bağlı nəzəri məsələlər türk dillərinin zəngin materialları əsasında təhlil  və tədqiq edilmişdir.

Kadr hazırlığı:
elmlər namizədlərinin sayı: 10
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Əvəzlik, "Oğuz qrupu türk dillərinin qrammatikası. II hissə" Bakı, 1986.
  2. Türk dillərinin frazeologiyasının nəzəri problemləri, Bakı, 1995
  3. Türk dillərinin frazeologiyası.Bakı, 2009
  4. Türk dillərində fleksiya "Tədqiqlər", 2000, 2
  5. Sintaktik əlaqələr. "Oğuz qruputürk dillərinin müqayisəli qrammatikası, III c. Sintaksis". Bakı,  2002
  6. Məna növ şəkilçili bəzi fellərin etimoloji təhlili. "Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri", I c., Bakı, 2004

İş yeri və ünvanı:

AMEA  Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 31

Vəzifəsi: Elmi işlər üzrə direktor müavini
Xidməti tel.: (994 12)  5372089
Ev tel.: (994 12) 5702907